Shoosh

60.00

משחק אתגר חשיבה מתמטי.

במשחק 7 משושים עם ספרות על צלעותיהם ויש להרכיב מהם "פרח", כך שהצלעות המשיקות תהיינה עם ספרות זהות (כמו בתמונה).